ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดของกระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง