ระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัย
กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ

คำแนะนำ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัย กกป.พร. ทางอินเทอร์เน็ต ให้เปิดจาก Browser "Google Chrome" เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมมีประสิทธิภาพสูงสุด